J. Baker: ILIRO- Shqiptarët, një racë e shkëlqyer

J. Baker: ILIRO- Shqiptarët, një racë e shkëlqyer, nga më të pastra e më të vjetrat; pasardhës te Pellazgeve Hyjnore;